СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводна кантора

Корект Партнърс

Предлага пълна гама счетоводни услуги, данъчни консултации и администриране на малки и средни предприятия, регистрирани на територията на страната, при цени и качество – без конкуренция. Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент.

Счетоводни усуги в Пловдив

Счетоводно обслужване:

 •  Абонаментно счетоводно обслужване, изготвяне на индивидуален сметкоплан, данъчна и счетоводна стратегия за оптимизация на разходите, съобразени с дейността на дружеството и целите на ръководството за успешното развитие на Вашият бизнес.
 • Организация на счетоводното отчитане. Подготовка на вътрешен план за документооборота на клиента. Обучение на персонала на клиента по отношение на сроковете и вида на изготвяните и предавани от клиента счетоводни документи.
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи.
 • Текущо счетоводно отчитане на първични счетоводни документи /фактури за покупки и продажби, банкови документи/ в съответствие с изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство.
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента.
 • Регистрация на фирмата по ЗДДС
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по ЗДДС, VIES декларации. Описване на протоколи ВОП /чл.117 от ЗДДС/ в дневниците по ДДС.
 • Интрастат протоколи и декларации
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи. Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации.
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.
 • Изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации за юридически и физически лица.
 • Изготвяне и подаване на Годишен Финансов отчет.
 • Своевременно Ви информираме по въпроси свързани с възникнали трудово-осигурителни и данъчни задължения.
 • Представителство при данъчна проверка, което влиза в текущото месечно обслужване.
 • Изготвяне на необходимите междинни отчети съгласно българското счетоводно и данъчно законодателство за финансовите институции с които работите.
Счетоводни усуги в Пловдив

Вземане на документи от офиса на клиента

Ние знаем, че Вашето време е ценно, именно поради тази причина предлагаме тази услуга. С предварителна уговорка ние можем да посещаваме веднъж или два пъти месечно /в зависимост от спецификата на дружеството/ Вашият офис, магазин или търговски обект.