ПРАВНИ УСЛУГИ

Счетоводна кантора

Корект Партнърс

Предлагаме висококвалифицирана правна помощ.

Индивидуален подход към  всяка ситуация.

Възможност за съвместно вземане на решения, съобразно ситуацията и  действащата нормативна база.

Постоянно осигуряване на актуална информация за хода на работата по конкретния казус.

Предоставяме богата гама от специализирани консултации и услуги, свързани с:

Правни услуги, регистрация на фирма

Търговски дружества и Еднолични търговци

Регистрация на:

  • ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др., клонове и представителства на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
  • Изготвяне на документи за вписване на промени в статута на регистрирани търговски дружества и ЮЛНЦ (приемане и/или изключване на съдружник; ликвидация; заличаване; смяна на правната форма; продажба на дружествени дялове и предприятие; увеличаване или намаляване на капитала; промяна в  редставителството или формата на управление; изменение на  ружествен договор);
  • Правен анализ на договори, казуси и проблеми в различни области на правото;
  • Изготвяне на всякакъв вид договори;
  • Изготвяне на нотариални покани, пълномощни, декларации и др.;

Договорни взаимоотношения - изготвяне на прецизни и правно издържани договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите, пълномощни.

Абонаментно Правно Обслужване - винаги ще имате на кого да разчитате, получавате разходен документ и не внасяте осигуровки, финансовият ви отчет ще бъде депозиран в търговския регистър навреме, ще имате удостоверение за актуално състояние на фирмата, веднага, щом ви потрябва и т.н. Стойността на годишния абонамент е далеч по-ниска от стойността на месечната заплата на квалифициран юрист на постоянен договор или от разглеждане на отделни казуси.

АБОНАМЕНТА ВКЛЮЧВА

  • Пълно правно обслужване на Еднолични търговци, Търговски дружества
    и юридически лица в рамките на 30 часа на месец.
  • В абонамента е предвидена пълната гама на услугите посочени в действащия план, а именно: изготвяне на документи, консултации по сделки и изготвяне на договори, консултации, и др. След надхвърляне на определения брой часове, всеки следващ изработен по желание на клиента час се заплаща допълнително. Неизползваните часове не се прехвърлят за следващия месец. Наличието на сключен Договор за абонаментно правно обслужване осигурява на КЛИЕНТИТЕ отстъпки от 20 до 50% на допълнителното заплащане на услуги извън обхвата на договора за абонамент, в зависимост от продължителността на абонаментното обслужване към момента на таксуването. Възнаграждението за тези услуги се договаря допълнително за всеки конкретен случай на база обем и трудност на работата и обикновено представлява процент от материалния интерес. На клиентите се предоставят периодично отчети, които обхващат отчетен период по споразумение между страните. Отчетите включват информация за разходваните средства, извършените услуги в абонамента и услугите извън абонамента.
Правни услуги, регистрация на фирма